Mitsubishi

PAMATA GARANTIJAS SEGUMS, NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI.

Mitsubishi Motors Europe B.V. (turpmāk tekstā-MME) garantē, ka jaunā transporta līdzekļa, kuru ražojis MME vai kas ražots pēc MME pasūtījuma(turpmāk saukts par „jaunais MME transporta līdzeklis”), jebkuri „PAMATA GARANTIJAS PUNKTI” ir bez jebkādiem materiālu vai ražošanas defektiem, ja tas ir normāli lietots un apkope veikta pareizi.

Viss, kas minēts PAMATA GARANTIJAS PUNKTOS, uz ko attiecas JAUNA TRANSPORTA LĪDZEKĻA GARANTIJAS segums, tiks remontēts vai nomainīts bez maksas, to veiks jebkurš MME pilnvarots Mitsubishi nacionālais izplatītājs vai Mitsubishi pilnvarotais servisa punkts (turpmāk saukts „MME pilnvarotais nacionālais izplatītājs vai servisa punkts”).

PAMATA GARANTIJAS PUNKTI:
PAMATA GARANTIJAS PUNKTI ietver jaunā MME transporta līdzekļa daļas izņemot ĪPAŠAS VIENOŠANĀS PUNKTUS un tos PUNKTUS, KURUS GARANTIJA NESEDZ, kā arī citus tālāk minētos punktus. Transporta līdzekļa garantijas periods:

Jūsu jaunajam MME transporta līdzeklim ir 36 mēnešu garantijas segums.
Attiecībā uz pirmajiem 24 mēnešiem ir spēkā garantija bez nobraukuma ierobežojumiem, savukārt atlikušos 12 mēnešos (no 25. līdz 36.mēnesim) garantija ir ierobežota līdz 100 000 km (61 000 jūdžu) nobraukumam atkarībā no tā, kas iestājas pirmais pēc garantijas sākuma datuma – 36 mēnešu periods vai 100 000 km nobraukums. Garantijas sākuma datums ir norādīts Jūsu transportlīdzekļa Eiropas apkopes žurnāla sadaļā, 1-1 un 1-2 lappusē (datums, kad transportlīdzeklis tiek nodots pirmajam reģistrētajam īpašniekam).

Mitsubishi īpašais garantijas segums trešajā transportlīdzekļa ekspluatācijas gadā nav spēkā un nevar tikt piemērots, ja tiek konstatēts, ka transportlīdzeklim veiktas tehniskās apkopes vai remontdarbi servisā, kuram nav piešķirts Mitsubishi autorizētā servisa statuss, vai remontdarbu gaitā ir izmantotas neoriģinālās rezerves daļas.

Mitsubishi īpašais garantijas segums trešajā transportlīdzekļa ekspluatācijas gadā nav spēkā un nevar tikt piemērots, ja tiek konstatēts, ka transportlīdzeklim pēc ceļu satiksmes negadījuma veikti remontdarbi servisā, kuram nav piešķirts Mitsubishi autorizētā servisa statuss.

6/12 GADU PRETKOROZIJAS PRET CAURRŪSĒŠANU GARANTIJA:
MME sniedz 6/12 gadu garantiju, skaitot no GARANTIJAS SĀKUMA DATUMA, neatkarīgi no nobraukuma, ja jebkurai šī jaunā MME ražotā vai pasūtītā transporta līdzekļa virsbūves metāla plāksnei, to pareizi kopjot, tiek konstatēta caurrūsēšana no paneļa iekšpuses, sakarā ar materiālu vai ražotāja pieļautiem defektiem. Jebkurš MME pilnvarots servisa punkts veiks remontu vai nomainīs caurumoto karkasa paneli bez maksas. Transporta līdzekļa virsbūves metāla plākšņu karkass un apakšpuse jāpārbauda ik pēc 12 mēnešiem no garantijas sākuma datuma un atkārtoti jāapstrādā, ja tas nepieciešams, par īpašnieka līdzekļiem. Pēc pārbaudes veikšanas, pārbaudes veikušajai kompānijai jāaizpilda un jāapzīmogo virsbūves pārbaudes ieraksts. Jebkura neliela apjoma remonta darbi, kuru iemesls ir akmens šķembas nobrāzumi un tamlīdzīgi bojājumi, veicami par īpašnieka līdzekļiem. Ja transporta līdzeklis iekļuvis satiksmes negadījumā vai jebkāda cita iemesla dēļ metāla plāksnes ir tikušas labotas vai nomainītas, remonta darbi veicami atbilstoši kārtībai, kas izklāstīta attiecīgajās remonta veikšanas instrukcijās.
bultina  Mitsubishi pagarinātā garantija


PAGARINĀTAS GARANTIJAS NOTEIKUMI

1. Pagarinātā garantija – Pagarinātās garantijas sniedzēja apliecinājums, ka transportlīdzeklis noteiktu laiku saglabās lietošanas īpašības, drošumu un izpildījumu, ja tiek ievēroti transportlīdzekļa pareizas lietošanas un apkopes prasības. Pagarinātās garantijas ietvaros ir spēkā Mitsubishi Motors ražotājrūpnīcas noteiktie pamata garantijas noteikumi (t.sk. ierobežojumi, lietotāja atbildība un lietošanas noteikumi), kas aprakstīti transportlīdzekļa servisa apkopes grāmatā sadaļā Eiropas pakalpojumi / Eiropas garantijas nosacījumi, ciktāl tie nenonāk pretrunā ar Pagarinātās garantijas noteikumi. Pretrunu gadījumā spēkā ir Pagarinātās garantijas noteikumi.

2. Pagarinātā garantija ir spēkā divus kalendāros gadus, sākot no brīža, kad iestājies ražotājrūpnīcas garantijas termiņa beigu datums vai līdz 150 000 km transportlīdzekļa nobraukumam, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais pēc Pagarinātās garantijas sākuma datuma.

3. Pagarinātā garantija ir spēkā tikai gadījumā, ja transportlīdzeklis tiek ekspluatēts normālos apstākļos, netiek konstatēti tā lietošanas pārkāpumi, kā arī bojājumu un defektu novēršana, kā arī periodiskās tehniskās apkopes transportlīdzeklim tiek veiktas Pagarinātās garantijas sniedzēja autorizētos (apstiprinātos) servisa centros un to apliecina attiecīgi ieraksti transportlīdzekļa servisa apkopes grāmatā. Periodiskās tehniskās apkopes gan ražotājrūpnīcas garantijas, gan Pagarinātās garantijas laikā jāveic transportlīdzekļa servisa apkopes grāmatā norādītajos nobraukuma intervālos (± 500 km) vai reizi gadā (± 1 mēnesis), atkarībā no tā, kas iestājas pirmais. Pierādīšanas pienākums attiecībā uz to, vai transportlīdzeklis ir ekspluatēts normālos apstākļos un tā remontdarbi un periodiskās tehniskās apkopes ir veiktas, kā arī vai tās ir veiktas Pagarinātās garantijas sniedzēja autorizētos servisa centros, ir Garantijas ņēmējam.

4. Pagarinātā garantija neattiecas uz visiem tiem transportlīdzekļa elementiem, detaļām un/vai tehniskajiem mezgliem, uz kuriem neattiecas ražotājrūpnīcas pamata garantijas nosacījumi, kā arī uz salona detaļām/elementiem, stiklojumu, xenon tipa apgaismojuma sistēmu, izplūdes sistēmu, akumulatora bateriju. Pagarinātās garantijas ietvaros nedarbojas MAP (Mitsubishi Motors Assistance Package – Mitsubishi Tehniskās Palīdzības Programma).

5. Pagarinātās garantijas pakalpojumi ir spēkā tikai Latvijas Republikas teritorijā. Pieteikt transportlīdzekļa bojājumus iespējams tikai Pagarinātās garantijas sniedzēja autorizētos servisa centros. Aktuālā informācija par Pagarinātās garantijas sniedzēja autorizētajiem servisa centriem pieejama Pagarinātās garantijas sniedzēja biroja adresē.

6. Atsavinot transportlīdzekli Pagarinātās garantijas darbības laikā, Pagarināto garantiju ir iespējams pārformēt uz jauno transportlīdzekļa pircēju. Par īpašnieku maiņu jāziņo Garantijas sniedzējam rakstveidā viena mēneša laikā no transportlīdzekļa īpašnieku pārreģistrācijas brīža.

7. Pagarinātās garantijas darbības laika periodā garantijas pieteikumi tiek pieņemti Garantijas sniedzēja autorizētos servisa centros ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no transportlīdzekļa bojājumu konstatēšanas brīža. Iesniedzot pieteikumu jāuzrāda transportlīdzekļa servisa apkopes grāmata.

8. Pagarinātās garantijas sniedzējam ir tiesības atkāpties no Pagarinātās garantijas vienošanās vienpusējā kārtā, brīdinot par to garantijas ņēmēju rakstveidā, ja netiek ievēroti transportlīdzekļa lietošanas noteikumi, remontdarbu un/vai apkopes prasības. Pagarinātās garantijas sniedzējam nav pienākums segt jebkādus tiešus/vai netiešus zaudējumus, kas garantijas ņēmējam ir radušies vai var rasties nākotnē sakarā ar vienošanās izbeigšanu.

loading